จังหวัดสมุทรทรสงครามขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 RSS

 

จังหวัดสมุทรทรสงครามออกประกาศขอความร่วมมือประชาชน ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ และรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)