ขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน/ต่ออนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติเมียนมา ตามระบบ MOU ที่ครบวาระ 4 ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565) ตามมติครม. 15 มี.ค. 2565 RSS