tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 8 ชั้นที่ 10 ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้บริการระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2560 -ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2560 - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด หัวข้อ “แรงงานรังสรรศิลป์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 14 (ตท.15)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 352 353 354 355 356 >  Last ›