ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง RSS

 

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยให้ดำเนินการ 3 มาตรการในการแก้ปัญหานี้ คือ การสกัดกั้นและการป้องกันเข้ามาใหม่ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และการปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง

     ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง พ.ศ.2544 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546 ได้ระบุความหมายของคำว่า “แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หมายถึง บุคคลสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ไม่เข้ามาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงาน แต่ไม่รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่า เป็นแรงงานหลบหนีเข้าเมืองระดับล่างที่ทำงานโดยใช้แรงงานเป็นหลัก”

     แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา หากเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว รัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองดังกล่าว ให้อยู่ใน ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการตามนโยบาย และหากพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หรือเข้ามารับจ้างทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือใบอนุญาตหมดอายุหรือถูกเพิกถอน จะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในหมวด 6 ว่าด้วยการส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรทันที ขณะเดียวกันในส่วนของนายจ้างก็จะต้องถูกลงโทษหมวด 8 และการกำหนดค่าปรับจะต้องคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้องใช้ในการส่งแรงงานต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

     ดังนั้น  เมื่อเกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองขึ้น รัฐบาลจึงต้องมีการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ควบคุมได้ง่าย และไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศ

     อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนหนึ่งจะไม่เกิดขึ้น หากได้รับความร่วมมือจากนายจ้างของแรงงานต่างด้าว นอกจากจะนำแรงงานไปจดทะเบียนจัดทำประวัติกับกรมการปกครองแล้ว นายจ้างหรือ เจ้าของสถานประกอบการเองก็ต้องไปจดทะเบียน  แจ้งยอดจำนวนแรงงานที่ต้องการจ้าง เรียกว่า ขอโควตาที่กระทรวงแรงงาน หรือสำนักจัดหางานในแต่ละจังหวัด นอกจากนั้น ต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ จัดทำประกันสุขภาพ และขอใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในแต่ละพื้นที่ด้วย