​1 มีนาคม นี้ กัมพูชา เริ่มลงพื้นที่มอบหนังสือเดินทางให้แรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ RSS

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย นำโดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน สำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา นำโดย H.E. Mr. HENG Sour ประธานคณะทำงานชุดเฉพาะกิจ ซึ่งได้มีการหารือและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งมอบ PP/TD และ OCWC และการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชา

สรุปผลการประชุมเบื้องต้น ดังนี้

1. การส่งมอบหนังสือเดินทาง (Passport : PP) หรือเอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน ( OCWC ) ในสถานประกอบการที่มีจำนวนแรงงานกัมพูชามากกว่า 80 คน ซึ่งมีจำนวน 173 บริษัท ฝ่ายกัมพูชาจะดำเนินการ ดังนี้

1.1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

1.2 จัดทำหนังสือถึงนายจ้าง/สถานประกอบการ กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อแจ้งจำนวนแรงงานที่เข้ารับการตรวจสัญชาติในช่วงเวลานั้น ซึ่งจำนวนอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากจะมีกรณีแรงงานบางรายได้เปลี่ยนนายจ้างหรือออกจากงานไปแล้ว โดยจะแจ้งขั้นตอนดำเนินการและค่าใช้จ่ายเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและกัมพูชา

1.3 ให้นายจ้างตรวจสอบรายชื่อแรงงานกัมพูชาที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วส่งข้อมูลกลับให้

ฝ่ายกัมพูชาทราบ (ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้จ่าหน้าซองแบบตอบรับให้ด้วยแล้ว) กรณีที่มีแรงงานเพิ่มขึ้นและเป็นแรงงานที่เคยเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว นายจ้างสามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมในแบบตอบกลับได้ สำหรับ

กรณีที่มีแรงงานเพิ่มขึ้นและเป็นแรงงานที่ไม่เคยเข้ารับการตรวจสัญชาติ แต่ได้ขึ้นทะเบียนและมีบัตรสีชมพู ฝ่ายกัมพูชาจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ และจะดำเนินการตรวจสัญชาติในภายหลัง โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเข้ามาดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2560

1.4 ฝ่ายกัมพูชาจะมีหนังสือตอบกลับนายจ้าง/สถานประกอบการ ภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งวันนัดหมายส่งมอบ PP/TD และ OCWC ซึ่งจะสำเนาแจ้งให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย

1.5 ในวันส่งมอบ PP/TD และ OCWC ฝ่ายกัมพูชาจะจัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีบัตรประจำตัวและหนังสือรับรองจากสถานทูตกัมพูชาไปแสดงต่อนายจ้าง แรงงานต่างด้าวจะเสียค่าใช้จ่ายในการรับเอกสารดังกล่าวเฉพาะค่าธรรมเนียมจำนวน 950 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ นายจ้างสามารถรับลงนามรับเอกสารดังกล่าวแทนแรงงานต่างด้าวได้ หลังจากนั้น ฝ่ายกัมพูชาจะส่งสำเนาหลักฐานการรับมอบให้กรมการจัดหางานและสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทราบ

1.6 หลังจากได้รับ PP/TD และ OCWC เรียบร้อยแล้ว แรงงานต่างด้าวจะต้องนำเล่มไปตรวจลงตราโดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย ไปดำเนินการตรวจลงตรา ณ สถานประกอบการในวันรับเล่มด้วย จากนั้น แรงงานต้องไปดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

2. การดำเนินการส่งมอบ PP/TD และ OCWC ในสถานประกอบการที่มีจำนวนแรงงานกัมพูชาน้อยกว่า 80 คน ฝ่ายกัมพูชาจะดำเนินการ ดังนี้

2.1 จัดตั้งศูนย์ส่งมอบ PP/TD และ OCWC จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ (สถานทูตกัมพูชาฯ) ปทุมธานี (เซียร์ รังสิต) ชลบุรี (เทสโก้ โลตัส) และ สมุทรปราการ (อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่) และจะจัดตั้งเพิ่มใน 2 พื้นที่ คือ ฉะเชิงเทรา และระยอง (สำหรับจังหวัดสงขลาให้ชะลอการจัดตั้งไว้ก่อน) ซึ่งฝ่ายไทยจะได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดติดต่อหาสถานที่ให้กับฝ่ายกัมพูชา ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2560

2.2 ฝ่ายกัมพูชาจะเปิดศูนย์ดำเนินการ 6 วัน/สัปดาห์ (ปิดทำการวันศุกร์) โดยประเมินการส่งมอบ PP/TD และ OCWC ได้สัปดาห์ละ 2,500 เล่ม และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 สัปดาห์

2.4 กรณีจังหวัดอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้โดยยื่นเรื่องผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และแจ้งความประสงค์ว่าจะเลื่อกรับมอบ PP/TD และ OCWC ได้ ณ สถานทูตกัมพูชาฯ หรือใน 6 พื้นที่ข้างต้น (กรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ ระยอง) จากนั้น ฝ่ายกัมพูชาจะดำเนินการส่งมอบให้ต่อไป ทั้งนี้ จะดำเนินการส่งมอบของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์ให้แล้วเสร็จก่อนเป็นลำดับแรก

3. ฝ่ายไทยจะประชาสัมพันธ์แจ้งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้ทราบ และ

ให้ความร่วมมือดำเนินการต่อไป

4. สำหรับการดำเนินการตรวจสัญชาติให้กับแรงงานกัมพูชาและผู้ติดตาม ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าจะดำเนินการตรวจสัญชาติ ภายหลังจากที่ดำเนินการส่งมอบ PP/TD และ OCWC ได้แล้วประมาณ 1 ใน 3 ของเล่มทั้งหมด โดยคาดว่าจะเข้ามาดำเนินการตรวจสัญชาติได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมทั้ง แจ้งว่าแรงงานจะได้รับเล่มในวันที่มาดำเนินการตรวจสัญชาติ