​การเตรียมการก่อนการประชุมระดับวิชาการเวียดนาม – ไทย RSS

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมตรีเทพ 2 กรมการจัดหางาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการด้านข้อมูลประกอบการเจรจากับฝ่ายเวียดนาม และซักซ้อมความเข้าใจในประเด็นที่จะเจรจากับฝ่ายเวียดนามในการประชุมระดับวิชาการเวียดนาม – ไทย ในวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเด็นต่าง ๆ ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมระดับวิชาการเวียดนาม – ไทย มีดังนี้

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานสัญชาติเวียดนามก่อนการทำงาน (Pre-Departure)

2. รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย

3. ร่างสัญญาจ้างแรงงานสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานตาม MOU ในกิจการก่อสร้าง และประมงทะเล

4. กระบวนการจัดส่งแรงงานสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานตาม MOU ในกิจการก่อสร้าง และประมงทะเล

5. สาระสำคัญของพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

ในการประชุมระดับวิชาการเวียดนาม – ไทย ที่จะมีขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมของฝ่ายไทย ประกอบด้วย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นหัวหน้าคณะ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมเอเชียตะวันออก และกรมการจัดหางาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายเวียดนาม ประกอบด้วย Mr. Doan Mau Diep รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม เป็นหัวหน้าคณะ Ms. Le Kim Dung อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Ms. Cao Thi Thanh Thuy รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Mr. Pham Viet Huong รองอธิบดีกรมแรงงานในต่างแดน Ms. Vu Lan Huong หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือทวิภาคี Ms. Nguyen Thi Anh Hang รองหัวหน้ากลุ่มญี่ปุ่น ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Ms. Nguyen Khanh Ngoc เจ้าหน้าที่กลุ่มญี่ปุ่น ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้