โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 3 RSS

 

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ (รุ่นที่ 3) กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว”      ในระหว่างวันที่ 17.–.18  สิงหาคม  2563 ณ บ้านควนหมาก หมู่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่จะต่อยอดอาชีพได้มีทักษะความรู้ด้านการ  ประกอบอาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐ คน