โครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานทีคนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย RSS

 

                  


               วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ " โครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานทีคนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย " ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม
               ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย และ ความรู้เรื่อง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  โดยนายสมคิด  เพชรประสมกูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา   
               
ในการสัมนาดังกล่าว ยังจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จากวิทยาการหลายหน่วยงานได้แก่ 1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 3.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 4.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 5.ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาสงขลา

             ทั้งนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุมจำนวน 301 ราย