โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 RSS

 

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ (รุ่นที่ 1) หลักสูตร “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก”โดยจัดให้มีกิจกรรม แนะแนวอาชีพ การบรรยาย การฝึกประกอบอาชีพอิสระ ระหว่างวันที่ 2122  ธันวาคม  2563 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านช้างไห้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่จะต่อยอดอาชีพได้มีทักษะความรู้ด้านการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป