โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานโครงการเตรียมความพร้อม  แก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕64  หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการทอเส้นใยตาลโตนด” ระหว่างวันที่ 28- 29 มิถุนายน  2564 ณ กลุ่มหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ (กลุ่มโหนดทิ้ง ) เลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ต่อไป