กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 RSS

 

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนวอาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

ได้ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนว

อาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางวัชรี พงศ์นุรักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ เป็นประธานในพิธีเปิดและนางสาวสุนันทา แก้วจันทร์ นักวิชาการแรงงาน

ชำนาญการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ กล่าวรายงาน ภายในงานได้จัดกิจกรรมบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์

(Zoom) ในหัวข้อดังนี้

1. "Future skills ทักษะและงานในโลกใหม่หลังสถานการณ์โควิด" วิทยากร ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู

จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ที่ดีอาร์ไอ)

2. "Future of Learning ทิศทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำในอนาคต" วิทยากร ดร.วิริยะ ฤชัยพาณิชย์

จากผู้จัดทำเว็บไซค์การศึกษา eduzones

3. ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลากับการแนะแนวในสถานศึกษาและแนะนำการทำแบบทดสอบ

บุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ วิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

โดยมีครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 36 โรงเรียน จำนวน 47 คน