โครงการวันมหกรรมอาชีพจังหวัดสงขลา ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 RSS

 

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดงานวันมหกรรมอาชีพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทำงาน/การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อการวางแผนหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ และสามารถนำไปใช้ไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเปิดโอกาสให้นายจ้างได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าที่กรมการจัดหางานได้ให้การส่งเสริมฯ เพื่อให้เกิดการว่าจ้างผลิต/ซื้อขายสินค้าเพิ่มขึ้น