แบบคำขออนุญาตทำงาน RSS  ค้นหา

   แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติ บต.48 (ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 2563)
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับ มติ ครม.20 ส.ค.62 และ มติ ครม.4 ส.ค.63)
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม.13 ก.ค.64))
   แบบ บต.45 แบบคำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม ท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
   แบบ บต.44 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   บต.10 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบคำขออนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 (บต.23)
   แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (บต.22)
   แบบคำขอ ตท.2
   ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขออนุญาตทำงาน ตท.2 ผ่านระบบ E-workpermit
   ตัวอย่างการกรอก แบบ ทบ.1
   ตัวอย่างการกรอก หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ ท.บ.2 (ผู้ติดตาม)
   แบบ ท.บ.1
   แบบ บต.8 และ บต.11 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว