No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
5 ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
6 แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
7 มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
8 ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
9 แรงงานต่างด้าวมีบัตรชมพู หมด 2559 ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
10 ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทำหน้าที่อะไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
11 ถ้าลูกจ้างทำงานในเขตกทม.ต้องทำเรื่องขอขยายเขตพื้นที่หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
12 ลูกจ้างมีพาสปอร์ตท่องเที่ยวทั้งหมดอายุและไม่หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
13 คนต่างด้าวที่มีบัตรชมพู ประเภททั่วไป (บัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 61) กลุ่มประมง และแปรรูปสัตว์น้ำ (บัตรหมดอายุวันที่ 30 พ.ย. 60) ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
14 แรงงานสามารถทำงานในหลายพื้นที่ในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
15 แรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมายหากต้องการกลับประเทศต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
16 หากแรงงานเอกสารยังไม่หมดอายุ ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หากนายจ้างเก่าไม่ให้ใบแจ้งออก หรือ หานายจ้างเก่าไม่เจอ ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
17 ตรวจลงตราวีซ่าเกิน 15 วัน สามารถขอ WP ได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
18 คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ และข้ามประเภทงานได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
19 หากแรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้างข้ามประเภทงาน สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
20 คนต่างด้าวถือบัตรชมพู สัญชาติกัมพูชา และลาว หากต้องการพิสูจน์สัญชาติต้องทำอย่างไรและทำได้ที่ไหน การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
21 คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
22 มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
23 นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
24 คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
25 คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
26 ​แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
27 เอกสารประกอบการแจ้งออก การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
28 นายจ้างสามารถมอบอำนาจให้ใครดำเนินการแทนได้ในการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
29 การนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
30 ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่เอกสารยังไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันกำหนดเวลาการต่ออายุ หรือคนต่างด้าวทางไปต่างประเทศยังไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทาอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
31 ถ้าต้องการคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงาน ที่ได้ลงทะเบียนหางานกับทางสำนักงานฯ ไว้ ต้องทำอย่างไรบ้าง? งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
32 ถ้าต้องการดูตำแหน่งงานว่างผ่านทางออนไลน์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์อะไร? งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
33 คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล