ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่เอกสารยังไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันกำหนดเวลาการต่ออายุ หรือคนต่างด้าวทางไปต่างประเทศยังไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทาอย่างไร


ให้คนต่างด้าว/ผู้รับมอบอำนาจดาเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ ตท.5 พร้อมเอกสารเกี่ยวข้องไว้ก่อนได้ โดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐาน และจะกำหนดให้นาเอกสารมายื่นใหม่ได้ภายในวันที่กำหนด ส่วนกรณีคนต่างด้าวยังอยู่ต่างประเทศ/ไม่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้รับมอบอำนาจจากคนต่างด้าว/นายจ้างดาเนินการยื่นเอกสารเช่นเดียวกัน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและออกใบรับคำขอที่มีการประทับตรากรณีคนต่างด้าวเดินทางไปต่างประเทศให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นคนต่างด้าวต้องเดินทางเข้ามาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมหนังสือเดินทางและเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมภายใน 3 วันนับจากวันที่คนต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบคำขอต่ออายุ โดยคนต่างด้าวสามารถ มอบอำนาจในการดาเนินการให้บุคคลอื่นกระทาการแทนได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
 1 2 >