การนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร


การนำเข้าแรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องดำเนินตามขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ

    • ขั้นตอนที่ ๑ นายจ้างยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ
    • ขั้นตอนที่ ๒ การยื่นคาร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว เมื่อนายจ้างได้รับกาจัดสรรโควตาแล้ว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ที่ได้รับการจัดสรรโควตา
    • ขั้นตอนที่ ๓ กรณีแรงงานลาว/กัมพูชา การยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว เมื่อนายจ้างได้รับบัญชีรายชื่อ (Name List) จากประเทศต้นทางแล้ว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ที่ได้รับการจัดสรรโควตา กรณีแรงงานเมียนมา การยื่นบัญชีรายชื่อ (Name list) ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
    • ขั้นตอนที่ ๔ การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ที่ได้รับการจัดสรรโควตา

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
 1 2 >