หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา


การขอรับการจัดสรรโควตานายจ้างใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารประกอบด้วย

  • สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
  • สาเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารประกอบด้วย

  • สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
  • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวนั้น สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานจัดหำงานจังหวัดหรือสำนักจัดหำงานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐

  คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
  FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
  รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
  ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
  กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
  ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
   1 2 >