หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา


การขอรับการจัดสรรโควตานายจ้างใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารประกอบด้วย

  • สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
  • สาเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารประกอบด้วย

  • สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
  • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวนั้น สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานจัดหำงานจังหวัดหรือสำนักจัดหำงานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐

  คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
  คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
  มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด เรียกดูข้อมูล
  นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน เรียกดูข้อมูล
  คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
  คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
   < 1 2