นายจ้างสามารถมอบอำนาจให้ใครดำเนินการแทนได้ในการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU


นายจ้างสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ๒ กรณี คือ

  1. กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน (จง.3) และผู้รับอนุญาตได้มอบอำนาจให้พนักงานของตนอีกนั้น ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องจดทะเบียนลูกจ้างของตนให้ถูกต้อง มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
  2. กรณีมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัทฯ ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงหลักฐานการแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (ส.ป.ส. ๑-๑๐) ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ที่ระบุชื่อลูกจ้างผู้รับมอบอำนาจ

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
 1 2 >