เอกสารประกอบการแจ้งออก


เอกสารประกอบการแจ้งออก

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาใบโควต้า
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน เต็มชุด, สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ตามโควต้า พร้อมลงนามรับรองสำเนา ประทับตราบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (กรณีคนไทย)/ Passport, Visa, Workpermit ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาใบโควต้า
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียบ้านนายจ้าง พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

เอกสารต่างด้าว กรณีมี Passport

 1. สำเนาหน้า Passport, Visa พร้อมหน้าขยาย Passport, Visa (ถ้ามี)
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ใบล่าสุด
 3. หนังสือเลิกจ้าง ใช้สำหรับกรณี Passport MOU ตัวจร้อง พร้อมสำเนา 1 ชุด (แนบคู่กับใบแจ้งออก)

เอกสารต่างด้าว กรณีบัตรชมพู

 1. สำเนาบัตรชมพู หน้า-หลัง
 2. สำเนา ทร.38/1 ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 3. หนังสือเลิกจ้างตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด (แนบคู่กับใบแจ้งออก)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
 1 2 >