เอกสารประกอบการแจ้งออก


เอกสารประกอบการแจ้งออก

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาใบโควต้า
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน เต็มชุด, สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ตามโควต้า พร้อมลงนามรับรองสำเนา ประทับตราบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (กรณีคนไทย)/ Passport, Visa, Workpermit ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาใบโควต้า
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียบ้านนายจ้าง พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

เอกสารต่างด้าว กรณีมี Passport

 1. สำเนาหน้า Passport, Visa พร้อมหน้าขยาย Passport, Visa (ถ้ามี)
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ใบล่าสุด
 3. หนังสือเลิกจ้าง ใช้สำหรับกรณี Passport MOU ตัวจร้อง พร้อมสำเนา 1 ชุด (แนบคู่กับใบแจ้งออก)

เอกสารต่างด้าว กรณีบัตรชมพู

 1. สำเนาบัตรชมพู หน้า-หลัง
 2. สำเนา ทร.38/1 ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 3. หนังสือเลิกจ้างตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด (แนบคู่กับใบแจ้งออก)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด เรียกดูข้อมูล
นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
 < 1 2