คนต่างด้าวถือบัตรชมพู สัญชาติกัมพูชา และลาว หากต้องการพิสูจน์สัญชาติต้องทำอย่างไรและทำได้ที่ไหน


กรมการจัดหางานเจรจาเร่งรัดให้ประเทศกัมพูชาและลาวเข้ามาพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ลาว อย่างไรก็ตาม แรงงานกัมพูชา ลาว สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ประเทศของตนออกให้ได้ โดยให้นายจ้างไปยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว เพื่อตรวจสอบความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่กรมการจัดหางานจะตั้งขึ้นในทุกจังหวัด เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริง จะออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศ โดยแรงงานจะถือหนังสือรับรองฉบับนี้เดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางและกลับเข้ามาขอวีซ่าทำงาน และขออนุญาตทำงานในประเทศไทยต่อไป

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
 1 2 >