คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ และข้ามประเภทงานได้หรือไม่


  • - แรงงานนำเข้า MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หากเข้ามาทำงานก่อนวันที่ 16 ส.ค. 2559
  • - แรงงานนำเข้า MOU เข้ามาทำงานหลังวันที่ 16 ส.ค. 59 เปลี่ยนนายจ้างได้ต้องเข้าเงื่อนไข 5 ข้อ ดังนี้
  1. นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
  2. นายจ้างล้มละลาย
  3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
  4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วนการคุ้มครองแรงงาน
  5. ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด เรียกดูข้อมูล
นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
 < 1 2