ตรวจลงตราวีซ่าเกิน 15 วัน สามารถขอ WP ได้หรือไม่


สามารถขอได้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้

  • - แรงงานต่างด้าวประเภทกิจการทั่วไปสามารถยื่นขอ WP ภายใน 31 มี.ค. 61
  • - แรงงานต่างด้าวประเภทประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถยื่นขอ WP ภายใน 1 พ.ย. 60

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
 1 2 >