คนต่างด้าวที่มีบัตรชมพู ประเภททั่วไป (บัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 61) กลุ่มประมง และแปรรูปสัตว์น้ำ (บัตรหมดอายุวันที่ 30 พ.ย. 60) ต้องทำอย่างไร


กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนบัตรหมดอายุ ดังนี้

  • - แรงงานเมียนมาต้องไปพิสูจน์สัญชาติใน 5 จังหวัด 6 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 2 ศูนย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ศูนย์ จังหวัดเชียงราย 1 ศูนย์ จังหวัดตาก 1 ศูนย์ จังหวัดระนอง 1 ศูนย์ โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 310 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้วนำหลักฐานเอกสารไปขอหนังสือรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.พื้นที่ 1 – 10) เพื่อเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องไปตรวจสุขภาพ จากนั้นให้มายื่นขออนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.พื้นที่ 1 – 10) ในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงาน ต่างด้าว
  • - สำหรับแรงงานลาวและกัมพูชาอยู่ระหว่างการประสานกับประเทศต้นทางว่าจะเข้ามาดำเนินการตรวจสัญชาติได้เมื่อใด

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด เรียกดูข้อมูล
นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
 < 1 2