งานนัดพบแรงงานย่อย RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
13-12-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 13-12-2018 เวลา 16:00 น. วันนัดพบแรงงานสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงานสาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดสงขลา ที่ตั้งเลขที่ 121 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสะเดา)