รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ณ.กองนิติการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาทำป้ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์กรมการจัดหางานสำหรับใส่บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายห้องระบบคอมพิวเตอร์กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ - สจก.4
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๓ ของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน ๑ งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวก จำนวน 1,000 ใบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวีดีทัศน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 350 351 352 353 354 >  Last ›