ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- สั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว
ขอความร่วมมือนายจ้าง กำชับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกจากงาน ต้องแจ้งสำนักงานจังหวัด ฝ่านฝืน มีโทษปรับ !
ประกาศคณะจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือน รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1441
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 - 2563
ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
นโยบายของรัฐบาล " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ " รับบริการผ่าน E - Service
คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 -2563
ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่คนพิการตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 35
ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน"
ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน"
ข่าวประฃาสัมพันธ์ เรื่อง เร่งรัดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
การดำเนินการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ e-wp ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ที่ 2/2563 เรื่อง การเพิ่มความระมัดระวังของคนไทยในอิสราเอล
นัดพบแรงงานแรงงานสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงเกณฑ์ในการจ้างแรงงานต่างชาติภาคบริการในร้านอาหาร
รองผู้ว่าฯ สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›