ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials)
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 30/2563 เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น
การป้องกันลมแดด หรือ Heatstroke ฐานวิถีชีวิตใหม่ 2020
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาล 2020 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าและการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบฝีมือของแรงงานที่มีทักษาะเฉพาะ
ว่างงาน ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน อย่าตกใจ สู้ภัยโควิด - 19 ไปด้วยกัน !
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
สาธารณะรัฐเกาหลีขยายระยะเวลาจ้างแรงงานแก่แรงงานต่างชาติฯ พำนักอาศัยและทำงานต่ออีก 50 วัน
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- การจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการของกลุ่มผู้ป่วย จังหวัดสงขลา
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- สั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว
ขอความร่วมมือนายจ้าง กำชับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกจากงาน ต้องแจ้งสำนักงานจังหวัด ฝ่านฝืน มีโทษปรับ !
ประกาศคณะจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือน รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1441
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 - 2563
ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
นโยบายของรัฐบาล " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ " รับบริการผ่าน E - Service
คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 -2563
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›