ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างสถานเอกราชทูตไทย ณ สิงคโปร์
วันนัดพบแรงงาน Songkhla Job Fair 22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กระทรวงแรงงานโอมานระงับการออกใบอนุญาตทำงานใหม่แก่แรงงานต่างชาติ ใน 10 สาขาธุรกิจ เป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติดและบทลงโทษทางกฎหมายญี่ปุ่น
จัดหางานจังหวัดสงขลา เน้นย้ำ... ขั้นตอนการไปทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ปล่อยเงินกู้...สำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ข่าวผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไชต์ด้วยตนเอง
ข่าวการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา Songkhla Job Fair 2018
เชิญชวน/นายจ้างสถานประกอบการ เพื่อ...จัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจาการเรียน
ข่าวต่างประเทศ จำนวน 8 เรื่อง
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
แนวปฎิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซีย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุสิบห้าปีขึ้นไปที่มีเวลาว่างจากการเรียนและประสงค์จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือ Part - time
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญนายจ้างแจ้งความต้องการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือ Part - time
ศาลบรูไนตัดสินลงโทษคนไทยทำผิดกฎหมายเข้าเมือง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สรุป บทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ทูตเมียนมาประชุมร่วมกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลา หารือแนวทางนำเข้าMOU แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคประมง
‹ First  < 3 4 5 6 >