การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าและการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ RSS