รายการ ประเภท
"โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์"
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของกรมการจัดหางาน จำนวน 300,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ 23 ปี กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางาน ปี 2558
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service) กรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนย์รถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้ใหม่) - สจก.6
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service) กรุงเทพมหานคร ณ อาคารตลาดสดสี่แยกหนองจอก - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเดินระบบสายไฟและสื่อสาร (LAN) ของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)กำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2559 - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service) กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 - สจก.8
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 313 314 315 316 317 >  Last ›