ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ 17
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านล่ามภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
 1 2 3 >