จัดหางานสงขลาผนึกกำลังหน่วยงาน จัดโครงการ “ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 จังหวัดสงขลา” RSS

 


นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจหลายธุรกิจประสบปัญหา โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP รวมถึงธุรกิจภาคบริการ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรม ทำให้ห่วงโซ่การผลิต และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัว และหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานต้องเผชิญความเสี่ยง อาจถูกเลิกจ้างจำนวนมาก ตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือหารายได้ได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ตระหนักถึงปัญหา และความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย ปัญหาการว่างงานจากการชะลอธุรกิจ หรือการหยุดกิจการอย่างกะทันหันของธุรกิจท่องเที่ยว การบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และปัญหาในการประกอบอาชีพระหว่างการระบาดของโรคดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 จังหวัดสงขลา” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้มีอาชีพ มีรายได้สำหรับการดำรงชีพ และสามารถเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งครอบครัวได้ในช่วงการระบาดของโรค นอกจากนี้ ยังเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ หรือการประกอบอาชีพหลังการแพร่ระบาดของโรค กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26-27 พ.ค. ณ บ้านเลขที่ 466 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา และวันที่ 28 พ.ค. ณ สำนักงานจัดหางานสงขลา (ส่วนบริหารการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว)

กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา การให้ความรู้ต่างๆ เช่น เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับการขายของออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผัดไทยกุ้งสดห่อไข่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำแก้วถังปังเย็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำข้าวเหนียวมูลหลากสี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ-การถ่ายภาพเคลื่อนไหวสำหรับการขายของออนไลน์ ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีอาชีพ และมีรายได้สำหรับการดำรงชีพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพหลังพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคได้