สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

                      นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา            จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จังหวัดสงขลา กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านหลักสูตร “ทักษะการทำกรงนกให้สวยงาม” ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำกรงนก บ้านหัวดินเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ได้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำกลับไปใช้ในการจัดการบริหารงานของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ได้มีโอกาสในการเพิ่มเติมความรู้ด้านอาชีพ เพื่อต่อยอด พัฒนารูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

                      สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงนกเขา และการทำกรงนก (ความรู้เบื้องต้นในการทำกรงนก ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัสดุให้เหมาะสม การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกรงนก) โดยวิทยากร คุณอานัส วันนิ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเหลาซี่ไม้ ตอกซี่ไม้และขูดซี่ไม้” โดยวิทยากร คุณอานัส วันนิ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเตรียมหวาย ขดหวาย และต่อหวาย” (การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเจาะหวาย”) โดยวิทยากร คุณอานัส วันนิ การสรุปผล และตอบข้อซักถาม การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ “การประกอบหวาย ใส่ซี่ลูก การขึ้นรูปและการประกอบใส่ซี่แม่” การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การตกแต่งทรง การผูก และสักกรง” การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การประกอบท้ายกรง และการทำดอกท้าย” โดยวิทยากร คุณอานัส วันนิ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “วิธีการทาวานิชเคลือบเงา” โดยวิทยากร คุณอานัส วันนิ การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มด้านการตลาด การเงิน การบัญชี เบื้องต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดผ่านสื่อสังคม ออนไลน์” โดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา พร้อมซักถามปัญหา-อุปสรรค สรุปผลการฝึกอบรมและปิดการอบรม