โครงการวันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) RSS

 

      ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานโครงการวันมหกรรมอาชีพสงขลา ประจำปี 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์ www.มหกรรมอาชีพสงขลา.com ระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน 2564

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทำงาน/การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อการวางแผนหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ และสามารถนำไปใช้ไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเปิดโอกาสให้นายจ้างได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าที่กรมการจัดหางานได้ให้การส่งเสริมฯ เพื่อให้เกิดการว่าจ้างผลิต/ซื้อขายสินค้าเพิ่มขึ้น