สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2563 RSS

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย อำนวยการโดยนายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โดยสรุปผลเบื้องต้นได้ดังนี้
1.ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 121 คน
2.นายจ้าง/สถานประกอบการเเจ้งตำแหน่งงาน จำนวน 65 แห่ง และเข้าร่วมสมัครงาน จำนวน 6 แห่ง
3.ตำแหน่งงานว่างรวม 134 ตำแหน่ง 1,343 อัตรา
4.ผู้ขึ้นทะเบียนสมัครงาน จำนวน 82 คน
5.ผู้ที่คาดว่าจะได้รับบรรจุ จำนวน 54 คน
6.ผู้ลงทะเบียนประสงค์จะรับงานไปทำี่บ้าน จำนวน 8 คน