กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การทำไม้กวาดจากตองกงและทางมะพร้าว กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 12-13 มกราคม 2564 ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดแม่น้ำเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยนายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร “การทำไม้กวาดจากตองกงและทางมะพร้าว” พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ว่างงาน แรงงานรอฤดูกาล คนพิการ และผู้ดูคนพิการ จำนวน 21 คน

กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานรอฤดูเก็บเกี่ยวและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม ลดปัญหาการว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และให้ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพได้รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพและหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป