ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอศรีนคร RSS

 

         วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายปัญญา  ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย  มอบหมายนางนพวรรณ​ นะสุข​ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอศรีนคร​ จังหวัดสุโขทัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย และ​กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย  เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและตรวจสอบคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและลักลอบทำงานผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

   1.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย​(อ.ส.ค.)​ โรงงานผลิตนมยูเอชทีไทย-เดนมาร์ค

   2.อำนวยฟาร์ม​ เลี้ยงโคนม                 

   3.ดวงเด่นฟาร์ม​ เลี้ยงโคนม

   4.น.ส.มณทล ทิมสูงเนิน​ เลี้ยงโคนม

   5.นางประไพ​ สาสิงห์ ทำการเกษตร

จากการตรวจสอบ พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 217 คน พบการจ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งสิ้นจำนวน 14 คน  เป็นสัญชาติเมียนมา 10 คน ผู้ติดตาม​ 3 คน และบุคคลบนพื้นที่สูง 1 คน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย