ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอบ้านด่านลานหอย RSS

 

วันที่ 21 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางนพวรรณ นะสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการกับ ชุดปฏิบัติการกลางที่ 8 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัยทำการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 5 แห่ง มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 163 คน และจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 59 คน

จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความรู้ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19