กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ครั้งที่ 4/2564 RSS

 

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "จักสานผลิตภัณฑ์จากใบลาน" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย อำนวยการโดยนายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย