ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตาม ม.35 ของ พรบ.คนพิการ พ.ศ.2551 RSS

 

วันที่ 15 และ 17 มีนาคม 2560 นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้ นางทัศนีย์ พงษ์ภู่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ และเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตาม ม.35 ของ พรบ.คนพิการ พ.ศ.2551 ของนายจ้างในพื้นที่กทม.จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยจ้างเหมา คนพิการทำงานบริการในส่วนราชการ จำนวน 4 แห่ง คนพิการ จำนวน 3 คน