โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ RSS

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางประภา ธีระเดชะชาติ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย นางทัศนีย์ พงษภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์ คำปาตัน นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ณ บ้านหมอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแบบทดสอบความถนัดด้านอาชีพเพื่อนำไปปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรด้านการแนะแนวจากสถานศึกษา จำนวน 40 คน