กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี RSS

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางทัศนีย์ พงษ์ภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 385 คน