สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.61

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.61

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.62

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.63

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.64

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.64

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.64

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.64

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.64

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.64

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64

4- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.6

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.65 

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.65

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.65


- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.66

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.66

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.66