สถานการณ์แรงงาน

สถิติแรงงานจังหวัดสุโขทัย

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย รายปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย รายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย รายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม 2559)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)

จำนวนประชากร 15 ปัขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน-มิถุนายน 2558)

จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย (รายไตรมาส)


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน-มิถุนายน 2562)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - พฤษภาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม 2558)สรุปสถานการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย (รายประจำเดือน)

FILE PDF

 1. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 2. ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 3. ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 4. ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 5. ประจำเดือนกันยายน 2559
 6. ประจำเดือนมกราคม 2560
 7. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 8. ประจำเดือนมีนาคม 2560
 9. ประจำเดือนเมษายน 2560
 10. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 11. ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 12. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 13. ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 14. ประจำเดือนตุลาคม 2560
 15. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 16. ประจำเดือนธันวาคม 2560
 17. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 18. ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 19. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 20. ประจำเดือนเมษายน 2562
 21. ประจำเดือนมีนาคม 2562
 22. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 23. ประจำเดือนมกราคม 2562
 24. ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 25. ประจำเดือนกันยายน 2562
 26. ประจำเดือนตุลาคม 2562
 27. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 28. ประจำเดือนตุลาคม 2562