แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ (แบบ ส.1)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ฉบับแก้ไขวันที่ 07-01-2564)
   จง.39 ก แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ RE-ENTRY
   แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (แบบ 1-3)
   บันทึกคำให้การ กรณีแจ้งเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   จง.39 ข แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (นอกชายฝั่งทะเล)
   จง.39 ค แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (เก็บผลไม้ป่า)
   จง.39 แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง