รวมแนวข้อสอบภาษาเกาหลี EPS-TOPIK
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 1-31
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 32-61
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 62-91
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 92-121
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 122-151
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 152-181
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 182-211
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 212-241
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 242-271
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 272-301
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 302-333
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 2 หน้า 334-348
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 305-318
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 274-304
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 244-273
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 214-243
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 184-213
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 154-183
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 124-153
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 92-123
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 62-91
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 32-61
   คู่มือการสอบภาษาเกาหลี เล่ม 1 หน้า 1-31

   แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ (แบบ ส.1)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ฉบับแก้ไขวันที่ 07-01-2564)
   จง.39 ก แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ RE-ENTRY
   แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (แบบ 1-3)
   บันทึกคำให้การ กรณีแจ้งเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   จง.39 ข แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (นอกชายฝั่งทะเล)
   จง.39 ค แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (เก็บผลไม้ป่า)
   จง.39 แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง