ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ให้บริการสอดรับกับมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังโควิด 19
ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
สุโขทัย ยกการ์ดให้สูง DMHTT ป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่
ข้อมูลการขอวัคซีนพาสปอร์ต
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดูแลแรงงานต่างด้าว ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด19
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับเทียบเพื่อเดินทางกลับ (Return Recalibration Programme) และโครงการปรับเทียบเพื่อจ้างงาน (Employment Recalibration Programme) ของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบปัญหาเนื่องจากการตั้งครรภ์ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษหนักปรับเป็นแสน
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชะลอเดินทางเข้าไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
สรุปสาระสำคัญ ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 32 และ ฉบับที่ 33
การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบออนไลน์ (ผู้รับบริการไม่ต้องใช้บริการ ณ สำนักงานฯ)
คู่มือวิธีการใช้บริการ ระบบ e-Service การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ และแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (Specified Skilled Workers)
ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนิติกร
 1 2 3 >  Last ›