การตัดสินใจก่อนไปทำงานในประเทศกาตาร์ ตำแหน่งช่างก่อสร้างโครงการพื้นฐาน RSS

 

กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เรื่อง คนงานโครงการก่อสร้างพื้นฐานถูกเลิกจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง โดยบริษัทให้เหตุผลว่าไม่มีงานให้ทำอีกต่อไป กอปรกับ สถานเอกอัครราชทูตฯได้สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัท เกี่ยวกับการเลิกจ้าง ได้รับคำตอบว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงและบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด คือเท่ากับค่าจ้างหนึ่งเดือน ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะจัดการเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทย และจ่ายค่าจ้างสำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่เลิกจ้างและค่าชดเชย 1 เดือน ทั้งนี้ บริษัทแจ้งว่าจะสามารถจัดการให้คนงานเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 10 -15 วัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ทราบจากคนงานในกาตาร์หลายบริษัทว่า การทำงานนอกเวลามีลดน้อยลง ทำให้รายได้ลดลง และมีคนไทยหลายรายในโครงการก่อสร้างพื้นฐานขอเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากโครงการก่อสร้างต่างๆประสบปัญหาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจกาตาร์ เนื่องจากราคาน้ำมันและก๊าชลดต่ำลง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่คนงานต่างชาติ ที่มีเงินเดือนสูงจะถูกเลิกจ้างก่อน คนงานไทยซึ่งได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนงานจากเอเชียใต้ จึงอยู่ในข่ายที่จะถูกเลิกจ้างมากขึ้น

ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานประเทศกาตาร์ทราบว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกาตาร์มีการชะลดตัว เงินค่าจ้างล่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับอาจไม่เป็นเช่นนั้น และมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถทำงานได้จนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 ในวันและเวลาราชการ