ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืองสถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้ RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรืองสถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้


ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียด ดังนี้

๑. ประเทศไทยและเกาหลีใต้ได้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๙๐ วัน ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างให้คนไทยบางรายลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

๒. จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่า คนไทยพำนักอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากที่สุด

3.สำนักตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้คนไทยที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจและปฏิเสธการเข้าเมืองของคนไทยที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย

4.สำนักตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้มีอำนาจเต็มที่ในการเรียกสัมภาษณ์คนไทยที่พฤติกรรมน่าสงสัย หากตอบไม่ได้มีแนวโน้มสูงที่จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

๕. กรณีคนไทยที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวควรเตรียมเอกสารและข้อมูล การท่องเที่ยวมาเป็นอย่างดี

6.ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศพยายามแก้ปัญหาคนไทยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและการลดจำนวนคนไทยที่พำนักผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับคนไทยที่ต้องการไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ ภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน (Employment Permit System (EPS) ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ที่ (๑) สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดและสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ (๒) ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี EPS กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางาน (๓) ที่เว็บไซต์ www.overseasdoegoth/_eps.php ทั้งนี้ การลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย หากถูกจับกุม จะถูกส่งออกนอกประเทศและขึ้นบัญชีดำ ห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบให้กับคนไทย ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้อีกด้วย

ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไป ทำงานในเกาหลีใต้ให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับเมื่อครบกำหนด ตามสัญญาจ้างงาน เพราะหากพำนัก/ทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้จะต้องถูกปรับเงิน ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการทำงานและเสียโอกาสในการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อีก รวมทั้ง ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และแรงงานไทยในอนาคตด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูล เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕๖๗๐๘ – ๙ ในวันและเวลาราช